KVKK

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA BİLDİRİMİ


ALTINELLER Özel Eğitim Kurumları Anaokulu, İlkokulu, Ortaokulu, Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi 
(‘’Kurum’’) olarak kişisel verilerinizin güvenliğini göz önünde bulundurarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu (“KVK Kanunu”)’nu gereği kişisel verilerinizin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere
kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaya ve kişisel verileri işleyen tüzel kişi yükümlülüklerinin yerine
getirilmesine önem vermekteyiz.
Bu kapsamda ALTINELLER Özel Eğitim Kurumları Anaokulu, İlkokulu, Ortaokulu, Anadolu Lisesi ve Fen
Lisesi  olarak veri sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca kişisel
bilgileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede, farklı kanallar ve hukuki gerekçeler çerçevesinde temin edilmekte,
kaydetme, saklama gibi süreçler çerçevesinde işlenmekte, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere
devredilmekte, söz konusu verilerin güvenliği ve yetkisiz kişilerin erişiminin engellenmesi konusunda her türlü
idari ve teknik tedbirler alınmaktadır. 

1) İşlenecek Veriler
Sizinle ve okulumuzdan eğitim hizmeti alacak çocuğunuzla ilgili olarak ad, soyadı, adres, telefon
numarası, e-posta, medeni ve aile durumuna ilişkin bilgiler, uyruk, din, velayete ilişkin kararlar, çocuğunuzun
ders notları, meslek ve eğitim durumu bilgileriniz, çalıştığınız yer, nüfus bilgileriniz, öğrencinin kardeşlerine
ilişkin bilgiler gibi bilgiler (Birlikte “kişisel veri”) ile sizinle imzalanan sözleşme kapsamında sunulacak hizmetlerin
daha iyi verilebilmesi için gerekli olabilecek diğer bilgileri toplamaktayız. Ayrıca çocuğunuzla ilgili sizin
tarafınızdan paylaşılacak sağlık bilgileri, aşı bilgileri ve kan gurubu okulumuz doktoru tarafından gerekli
müdahalenin yapılabilmesi ya da acil müdahale gerektiği takdirde yetkili sağlık personeli ve yetkili makamlarla
paylaşılabilmesi için toplanmaktadır.


2) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, ALTINELLER Özel Eğitim Kurumları olarak,
veri sorumlusu sıfatıyla, kurumumuzla paylaştığınız kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya
da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi,
depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması,
elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflaştırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde
gerçekleştirilen her türlü işlem tarafımızdan yapılabilecektir.Kişisel verileriniz;İnternet sitemiz, halkla ilişikler
çalışanlarımız, müşteri ziyaretlerinde toplanan formlar, dijital pazarlama, sözleşmeler, iş başvuruları, kayıt
başvuruları, formlar, teklifler, internet sitesi ziyaretlerinde bilgisayarımızın sizi tanımak için kullandığı çerezle
(cookies) vb kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

ALTINELLER OKULLARI ANAOKULU | İLKOKUL | ORTAOKUL | FEN LİSESİ | ANADOLU LİSESİ

100.Yıl Mah Hacı Bektaş Veli Bulv. Üzeri No: 52 Çukurova/Adana • 444 30 35
Kişisel verileriniz, yukarıdaki kanallar vasıtası ile Kurumumuzca sunduğumuz eğitim ve diğer hizmetler
ile ticari faaliyetlerimizin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Kurumumuzun sözleşme ve
yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu kapsamda
Veli olarak sizlerin ve çocuklarımızın kişisel verileri;kanunen alınmasının zorunlu olması,bir sözleşmenin
kurulması ya da ifası ile doğrudan doğruya ilişkili olması,hukuken tabi olduğumuz yükümlülüklerin yerine
getirilmesi,bir hakkın tesisi, söz konusu hakkın kullanılması ya da korunması açısından zorunlu olması ya
daKişisel verilerinize ilişkin hak ve özgürlüklerinizi zedelemeyecek şekilde ALTINELLER Özel Eğitim Kurumları
lehine hukuken tanınan meşru bir menfaatin varlığı şartları ve amaçları kapsamında bu metnin 3 üncü
maddesinde belirtilen gerekçeler ile işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


3) Kişisel Verilerin İşleme Amaçları
Veli olarak sizlerin ve çocuklarımızın kişisel verileri, ALTINELLER Eğitim Kurumları tarafından verilen
eğitim ve diğer hizmetler ile İşletmemiz tarafından yapılabilecek farklı ticari faaliyetler ve sözleşmelerle ilgili
hizmet verebilmek, akdettiğiniz ve/veya akdedeceğimiz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi, planlama,
istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmaları, güvenliğin sağlanması, Kurumumuzun ve Kurumumuz ile iş ilişkisi
içerisinde olan kişilerin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlanabilmeniz için ilgili mevzuata uygun bir şekilde
otomatik ya da otomatik olmayan yollarla işlenecektir.


4) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kurumumuz tarafından toplanan kişisel verileriniz tabi olduğumuz yasal düzenlemelerde yer alan usul ve
esaslara uygun bir şekilde, Kurumumuz tarafından verilen hizmetler ve yapılan sözleşmeler çerçevesinde Milli
Eğitim Bakanlığı, SGK, Bakanlıklar, Yargı Mercileri ve diğer yetkili kamu ve özel kurumlarla, verdiğimiz
hizmetlerin devamını sağlamak veya devamı niteliğindeki hizmetlerin verilebilmesi amacı ile sözleşme ilişkisi
içerisinde olduğumuz gerçek ya da tüzel kişilere, tedarikçilerimize, hukuk, mali ya da diğer danışmanlarımıza,
denetçilere, ALTINELLER Topluluğu şirketlerine, hissedarlarımıza ve açık rızanızın bulunduğu diğer üçüncü
kişilere aktarılabilecektir. Kişisel verilerinizi sadece Kurumumuz ile imzaladığınız sözleşme kapsamındaki
hizmetlerin sunulması ile ilgili olan kişi ve taraflarla paylaşmaktayız.


5) Veri İşleme Süresi 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarıncaişbu Aydınlatma Metninde belirtilen
amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, kanunun 7. maddesinin 1. fıkrasına göre işlenmesini
gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca ALTINELLER Özel Eğitim Kurumları
olarak verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda tarafımızca
silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir. 


6) Verilerin Güvenliği İçin Alınan Tedbirler
Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini engellemek ve yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini
önlemek amacıyla şifreleme, fiziki güvenlik önlemleri, yetki hiyerarşisinin kurgulanması gibi gerekli güvenlik
önlemleri tanımlanmış ve bu verilere erişimi olan personelin kanuna aykırı olarak başkasına açıklamaması ve
işleme alanı dışında kullanmaması amacıyla gizlilik sözleşmesi imzalanması gibi gerekli idari ve teknik tedbirler
alınmıştır.
ALTINELLER OKULLARI ANAOKULU | İLKOKUL | ORTAOKUL | FEN LİSESİ | ANADOLU LİSESİ

100.Yıl Mah Hacı Bektaş Veli Bulv. Üzeri No: 52 Çukurova/Adana • 444 30 35


7) Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız
Kişisel veri sahipleri olarak her zaman;

  •  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  •  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  •  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  •  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  •  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan

işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  •  KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini

gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir

sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  •  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep

etme,hakkına sahipsiniz.
Yukarıda yer verilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Kurumumuza
iletmeniz durumunda Kurumumuz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak
sonuçlandıracaktır. Kişisel veri sahipleri, yukarıda yer verilen haklarına ilişkin taleplerini; kimliklerini tespit
edecek bilgi ve belgelerle birlikte formda belirtilen yöntemlerle “ Veri Sahibi Kişisel Bilgi Formu’nu ” doldurup
imzalayarak Kurumumuza iletebileceklerdir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde
bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına, noter kanalıyla düzenlenmiş özel
vekâletname bulunmalıdır.


İletişim: Altıneller Özel Eğitim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.
Mersis No: 0062002689700011
İletişim Linki: https://www.altineller.com.tr
Adres: Çınarlı Mah. 61006 sokak Hukuk Plaza Sitesi No:17/101 Seyhan ADANA
E-posta: kvkk@altineller.com.tr
Kep adresi: altineller.yuzuncuyilortaokulu@hs03.kep.tr
Telefon: 0322 3635060